3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Verejnoprávne médium

Related entries

mediálna organizácia, ktorá je zriadená na základe zákona a jej úlohou je zabezpečovanie služieb v oblasti poskytovania informácií verejnosti. Na Slovensku ide o Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) a Tlačovú agentúru Slovenskej republiky (TASR). Verejnoprávne médiá okrem legislatívnej úpravy determinujú od tzv. komerčných rozhlasových a televíznych staníc aj rozdielne princípy programovej tvorby a v neposlednom rade  financovanie organizácií (napr. poplatky za služby verejnosti, tzv. koncesionárske poplatky a Zmluva so štátom pre RTVS). V štatútoch slovenských verejnoprávnych médií sa uvádza, že  ide o  národné, nezávislé, informačné, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré poskytujú službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (RTVS)  a  v oblasti spravodajstva (TASR). Verejnoprávne médiá sa primárne neriadia trhovými princípmi, ale cieľmi definovanými v zákone či v štatúte organizácie. Rozdiel medzi štátnym médiom a verejnoprávnym je, že štátne médium je priamo riadené  a financované štátom. Tomuto modelu chýba „nárazníková zóna“ medzi mediálnou organizáciou a štátnymi zásahmi do redakčnej a obsahovej tvorby. Verejnoprávne médium je obsahovo a strategicky usmerňované a kontrolované systémom dozorných a správnych orgánov (Správna rada TASR, Rada RTVS) a Radou pre vysielanie a retransmisiu. Všetci členovia dozorných a riadiacich orgánov, vrátane riaditeľov verejnoprávnych médií sú u nás schvaľovaní politicky. (md)

 

Zdroje:

Postavenie TASR [online] Dostupné na: <> [cit. 2013-07-10]

Štatút Rozhlasu a televízie Slovenska [online] Dostupné na: <> [cit. 2013-07-10]

Brečka, Samuel a kol. Behind them, kasey meadows demonstrates how the protagonist in the www.pro-essay-writer.com lost llama weaves through a maze and solves riddles about mathematical sines, cosines, and tangents. : Od tamtamov po internet. Bratislava:  Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 265.