3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Rada pre vysielanie a retransmisiu

inštitúcia zriadená zákonom SR. Ide o nezávislý orgán, ktorého poslaním je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu. Rovnako je jej nezastupiteľnou úlohou vykonávať zákonnú reguláciu a dohľad v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania auditívnych a audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.

Jej predchodca, Rada SR pre rozhlasové a televízne vysielanie bola zriadená zákonom č. 294/1992 Zb. V roku 2000 bolo zákonom č. 308/2000 Zb. o vysielaní a retransmisii bol názov upravený na súčasný. Rada má 9 členov, ktorých volí a odvoláva NR SR, funkčné obdobie člena je 6 rokov, jedna tretina rady sa obnovuje každé dva roky. (mm)

 

Zdroje:

http://www.rvr.sk/sk/

http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/media-audiovizia-a-autorske-pravo-/media-a-audiovizia/rada-pre-vysielanie-a-retransmisiu-cb.html

Zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisií

History is not taught until a year later, in 5th grade when teachers generally cover www.buyessayonline.ninja/ the pre-christopher columbus era through the writing of the u