3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Mediálna výchova

činnosť smerujúca k získaniu a zdokonaleniu schopností, zručností a vlastností človeka pre jeho lepšiu orientáciu sa v mediálnom svete. Jej výsledkom je mediálna gramotnosť1 ako súhrn mediálnych kompetencií2.

Možno tvrdiť, že vznik mediálnej výchovy siaha do doby, keď sa do vyučovacieho procesu dostali poznatky o funkciách tlače. Začiatkom 20. Storočia sa vo viacerých krajinách rozvíjali aktivity smerujúce k zlepšeniu schopností divákov porozumieť a hodnotiť filmové diela. Neskôr sa k filmu pridružila televízia a v deväťdesiatych rokoch digitálne médiá. Koncept mediálnej výchovy ako činnosti vedúcej k získaniu mediálnej gramotnosti v dnešnom vnímaní možno datovať do 80. rokov 20. storočia. Pôvodne bola primárnou oblasťou mediálnej výchovy problematika ochrany detí a mládeže pred škodlivými mediálnymi obsahmi. Teraz sa popri schopnosti kritického hodnotenia zdôrazňuje aj aspekt kreativity týkajúci sa schopností a zručností tvoriť vlastné mediálne obsahy. Zaradenie mediálnej výchovy do systému vied nie je jednoduché, keďže ide o multidisciplinárnu kategóriu. Svoje prirodzené miesto si nachádza medzi pedagogickými disciplínami (mediálna pedagogika) a zložkami výchovy, ako napr. environmentálna výchova, estetická výchova.

 

Zdroje:

Průcha, Jan (ed.): Pedagogická encyklopedie Praha : Portál, 2010. 935 s. ISBN 978-80-7367-546-2 Study on the Current Trends and Approaches to Media Literacy in Europe, Universidad Autonoma de Barcelona, s.20, dostupné na internete: http://ec.europa.eu/avpolicy/medialiteracy/docs/studies/study.pdf Livingstone, S.: User Empowerment and Media Competence: Combining protection and education. A Panel Presentation to the European Forum on Harmful and Illegal Cyber Content: Self-Regulation, User Protection and Media Competence Media Division, Directorate General of Human Rights, Council of Europe, Strasbourg, 28 November 2001 dostupné na internete: http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/livingstone07.pdf [cit. 04.02.2010]

The mother says in court papers that only after two hours of drill this denying any abuse did s