3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Hodnoty (morálne)

sú spôsobom, akým ľudská spoločenosť vymedzuje morálne princípy. Určujú správanie ľudí v každodenných situáciách.

Slovo hodnota vychádza z predpokladu, že človek zaujíma k nejakej skutočnosti istý názor, postoj, vytvára si o danej skutočnosti, veci, či človeku nejakú mienku. Hodnotiť niečo, teda predpokladá vytvárať (si) morálnu reflexiu. Potreba (správneho) výberu vyžaduje isté zamyslenie sa nad dobrom a zlom. Slovo hodnota teda vyjadruje niečo dobré (hodnotné), niečo čo si ceníme, niečo, čo považujeme za správne na základe morálneho hodnotenia. (mh)

A year of healing showed everybody it was so much better to https://writemypaper4me.org get along, ms