3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Apoštolský nuncius

stály diplomatický reprezentant Svätej stolice v štáte alebo medzinárodnej organizácii. Reprezentuje predovšetkým osobu pápeža. Bez ohľadu na miesto svojho pôsobenia nuncius nepodlieha miestnym ordinárom. Podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z roku 1961 patrí spolu s ďalšími veľvyslancami do prvej diplomatickej triedy, pričom v niektorých štátoch zastáva od čias Viedenského kongresu z roku 1815 funkciu doyena diplomatického zboru spomedzi všetkých diplomatických zástupcov akreditovaných v danom štáte. Najčastejšie sa diplomatmi Svätej stolice stávajú absolventi Pápežskej cirkevnej akadémie, ktorá je jedným z viacerých rímskych kolégií. Mandát nunciovi zaniká jedným z troch spôsobov: uplynutím obdobia, na ktoré bol menovaný do funkcie, jeho odvolaním z funkcie alebo akceptáciou vzdania sa úradu zo strany pápeža. Nunciov mandát nezaniká v prípade úmrtia alebo rezignácie pápeža.

 

Zdroje:

Sekerák, Marián: Pôsobenie Svätej stolice v medzinárodnej politike a jej diplomatická služba. In Politologická revue, č. 1, 2013, roč. 18. ISSN 1211-0353, s. 58-86.

Kódex kánonického práva, kán. 362-367.

And they see the momentum behind such appropriate link policies as a big part of the obama legacy