3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Verejná mienka

Related entries

súhrn názorov a hodnotení, ktoré vyjadrujú členovia verejnosti k určitému problému alebo téme. Je prejavom skutočného zmýšľania a hodnotenia členmi spoločnosti. Predstavuje zbierku dominujúcich názorov, ktoré ľudia vyjadrujú verejne voči cudzím osobám a ktoré sa môžu líšiť od ich súkromného osobného názoru.

Pojem vznikol už v antike ako súčasť gréckej demokracie. Na význame získal v súvislosti s liberálnymi a osvietenskými teóriami občianskej spoločnosti a neskôr s rozvojom demokracie, občianskych a politických práv. Základy empirických kvantitatívnych výskumov verejnej mienky vypracoval George Gallup v 30. rokoch 20. storočia.

Verejná mienka je jedným z najdôležitejších nástrojov demokracie a základom pôsobenia médií, ktoré ju vyjadrujú a ovplyvňujú. Médiá by tiež mali kontrolovať, do akej miery ju rešpektujú politici. Objektivita verejnej mienky sa zväčšuje vďaka pluralizmu nositeľov názorov, čiže médií. Možno ju riadiť – vnútiť jej vhodnou propagandou obsah, ktorý zodpovedá záujmovej skupine; falšovať – ako prejav mienky predstaviť názory vhodné pre záujmovú skupinu; a nedať jej slovo. Verejná mienka podlieha rozmanitým formám manipulácie zo strany tých, ktorí si chcú upevniť moc a bojujú za vlastné záujmy. Je diferencovaná a nestála. Môže obsahovať predsudky, prvky nenávisti a netolerancie. Rozvoj a prejav verejnej mienky môže znemožniť neobjektívna alebo falošná informácia. (mp)

 

Zdroje:

Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 144-146.

Zasępa, T. – Iłowiecki, M.: Moc a nemoc médií. Bratislava : Vydavateľstvo Trnavskej univerzity, 2003, s. 55-59.

Dostupné na: http://www.medialnavychova.sk/?p=283 [cit. 2011-11-10]

Since om nom won’t have any of that, he needs your help to get back tick for reference what is rightfully his