3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Torontská škola

Related entries

Spája sa s myšlienkovým prúdom, vychádzajúcim z bádateľských teórií kanadského ekonóma a historika Harolda Innisa. Boysen halfway through his four-year https://www.writemypaper4me.org/ agreement. Svoju pozornosť sústredil na hľadanie súvislostí medzi vývojom ľudstva a nástrojov medziľudskej komunikácie. Zároveň poukázal na to, že akýkoľvek vývoj prostriedkov komunikácie má vplyv nielen na jadro informácie, ale aj na usporiadanie spoločnosti vo svete. S jeho myšlienkami sa spája aj pojem technologický determinizmus, určujúci závislosť človeka na médiách, ktoré sám vytvoril. Dôkazom tohto tvrdenia je podľa neho fakt, že každú významnú premenu spoločnosti sprevádzalo vynájdenie nového druhu média. Na Innisove teórie nadviazal kanadský katolícky orientovaný filozof Marshall McLuhan, ktorý sa preslávil najmä svojimi dvoma knihami Gutenbergova galaxia – výroba typografického človeka a Ako rozumieť médiám – extenzia človeka. McLuhan sa venoval úvahám o tom, ako má používanie rôznych médií vplyv na život človeka. Za médium považuje McLuhan všetko, čo môže nejakým spôsobom niesť nejaký kultúrny význam. Preto je možné hovoriť o extenzii človeka. (dl)

 

Zdroje:

Jirák, J. , Köpplová, B. : Média a společnost. Praha: Portál 2007, s. 40 – 41. Reifová, I. a kol. : Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004, s. 43 – 44. McQuail, D. : Úvod do teórie masové komunikace. Praha: Portál 2009, s. 139. De Kerchove, D. : McLuhan and the „Toronto School of Communication“  [online] Dostupné na: <http://www. cjc-online. ca/index. php/journal/article/download/533/439> [cit. 2013-07-10].