3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Teológia oslobodenia

politické hnutie v rámci katolíckej teológie, ktoré sa vyvinulo v 70. a 80. rokoch 20. storočia v špecifických spoločensko-kultúrnych a ekonomicko-politických podmienkach Latinskej Ameriky. Samotný termín začal presadzovať peruánsky katolícky teológ Gustavo Guttiérrez vo svojej knihe Teológia oslobodenia (La teología de la liberación) z roku 1971. Toto hnutie sa stalo reakciou na neprijateľné sociálne postavenie latinskoamerického obyvateľstva, pričom sa usilovalo prepojiť filozofický marxistický koncept triedneho boja a rovnosti s odkazom Ježiša Krista a konštituovať tak „ľudovú cirkev“ či „cirkev chudobných“, považujúc práve ľud za nositeľa sociálnej revolúcie. Teoretici teológie oslobodenia sa chopili oficiálnej cirkevnej formulácie o „prednostnej voľbe chudobných“ vytvorenej na zasadaniach CELAM-u (Consejo Episcopal Latino Americano, Latinsko-americká biskupská konferencia) v Medellíne v roku 1968 a v Pueble v roku 1979. Táto formulácia mala byť pôvodne vyjadrením snahy o zmenu myslenia v cirkvi po II. vatikánskom koncile. Podľa teológov oslobodenia sú predovšetkým chudobní skutočným novým biblickým Božím ľudom. Syntéza kresťanstva a marxizmu, ktorú táto teológia predstavovala, sa však začala považovať za také ohrozenie čistoty ohlasovaného evanjeliového posolstva, že osobne zakročil pápež Pavol VI. napísaním apoštolskej exhortácie Evangelii nuntiandi. Taktiež vatikánska Kongregáciu pre náuku viery vydala dva osobitné dokumenty: Libertatis nuntius (1984) a Libertatis conscientia (1986), v ktorých túto teológiu ostro odsúdila. Okrem G. Guttiérreza patria medzi exponentov teológie oslobodenia napríklad Leonardo Boff, José Comblin, Clodovis Boff, Jon Sobrino alebo Juan Luis Segundo.

 

Zdroje:

Cunningham, Lawrence S.: An Introduction to Catholicism. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, s. 150, 214, 260-261.

Flinn, Frank K.: Encyclopedia of Catholicism. New York: Facts On File, Inc., 2007, s. 420-421.

Kongregácia pre vieroučné otázky: Dokumenty o teológii oslobodenia. Rím: [bez vydavateľa], 1987.

Noble, Tim: Teologie osvobození a sociální nauka katolické církve. In Fiala, Petr – Hanuš, Jiří – Vybíral, Jan (eds.): Katolická sociální nauka a současná věda. Brno, Praha: CDK, Vyšehrad, 2004, s. 57-80.

Ratzinger, Joseph: O víře dnes. Rozhovory s Vittoriem Messorim. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1998, s. 133-150.

Robertson, David: The Routledge Dictionary of Politics. Londýn: Routledge, 2004, s. 284-285.

Pavol VI.: Evangelii nuntiandi. Ohlasovanie evanjelia v dnešnom svete. Zvolen: Združenie Jas, 1992.

Walsh, Michael: Roman Catholicism: The Basics. Londýn, New York: Routledge, 2005, s. 147-148.

Many of the http://homework-writer.com teachers did not realize that was in the contract until much later, said laureen smith-butler, a teacher at spingarn high school