Semiotika

Veda zaoberajúca sa významom znakov a ich fungovania v praxi. Jej pôvod (za zakladateľa je považovaný švajčiarsky lingvista Ferdinand de Saussure) a vývoj súvisí so skúmaním v oblasti lingvistiky. V súčasnosti sa využíva predovšetkým na odkrývanie významov mediovaných obsahov. Sústreďuje sa na tri hlavné oblasti: 1. význam znakov (sémantika), 2. usporiadanie znakov (syntaktika) a, 3. vzťahy medzi znakom a jeho používateľom (pragmatika).

 

Zdroje:

McQuail, D.: Úvod do teórie masové komunikace. Praha: Portál 2009, s. 356 – 360.

Trampota, T., Vojtěchovská, M.:  Metody výskumu médií. Praha: Portál 2010, s. 117 – 126.

Jirák, J., Köpplová, B.: Stručný úvod do studia médií a mediální komunikace. Praha: Portál 2007, s. 137.

Even if the students fail to make ayp, she added, I will feel that assignment helper online https://www.essaynara.com we did the best for children