Secam

Related entries

rozlišujeme dva významy, pričom k žurnalistickým radíme prvý z nich:

1. (Séquentiel couleur à mémoire)  štandardizovaná európska sústava analógovej farebnej televízie, ktorá vznikla v 50. rokoch 20. storočia vo Francúzsku. Ide o prvý farebný európsky televízny vysielací systém. Rozdiel medzi jednotlivými systémami (PAL, NTSC) je vo frekvencii a spôsobe prenosu (kódovania) farebných signálov. Secam prenášal červenú a modrú farbu, pričom zelená sa prenášala separátne a s časovým oneskorením.

Secam bol niekoľkokrát vylepšovaný a jeho najnovšia verzia niesla názov SECAM III b. opti. Existujú rôzne verzie systému SECAM a sú definované v Správe CCIR 624. Táto sústava bola neskôr nahradená systémom PAL.

 

2. Sympózium biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru, ktoré bolo schválené mladými Africkými biskupmi počas druhého vatikánskeho koncilu. (1962-1965). SECAM (originálny názov The Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar) bol vytvorený ako kontinentálna štruktúra, ktorej cieľom je predostrieť africkú víziu celej cirkvi. (mod)

 

Zdroje:

Říčný, V. – Kratochvíl, T.: Historie a současnost televize ve světě a u nás. In: Československý časopis pro fyziku. Roč. 63 (2013), č. 3, s. 175. Dostupné na internete  <http://www.cscasfyz.fzu.cz/pdf/2013/3/13-3_175-177_Ricny,Kratochvil_Historie%20a%20soucasnost%20televize.pdf>.

SECAM [online] Dostupné na: <http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=723-08-11> [cit. 2013-07-10]

Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar [online] <http://secam-sceam.org/>. [cit. 2013-07-10]

Any who do will be sent back home, but without stigmatizing the children or violating term paper sites their rights, it said