3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Rozhlas

Related entries

pojem označujúci zariadenie šíriace hovorené a hudobné programy (auditívny signál) pomocou elektromagnetických vĺn a zároveň inštitúciu, ktorá produkuje a rozširuje informácie auditívnou cestou. Prostriedok masovej komunikácie. V súčasnej slovenskej mediálnej praxi sa pojem „rozhlas“ spája najmä s verejnoprávnym vysielateľom a „rádio“ s komerčnými.

Prvýkrát pojem „rozhlas“ použil u nás v roku 1924 redaktor denníka Národné listy Richard Durdil, ktorý ho navrhoval ako ekvivalent namiesto dovtedy zaužívaných názvov rádio, bezdrôtový telegraf, bezdrôtový telefón a broadcasting. (dl)

 

Zdroje:

Hochelová, V.: Slovník novinárskej teórie a praxe. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2001, s. 169.

Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 217.

Gregová, R. a kol.: Interpretácia textov elektronických masových médií. Prešov:  Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2004, s. 98.

McQuail, D.: Úvod do teórie masové komunikace. Praha : Portál, 2009, s. 46.

Bright, new displays offer discover more information more accurate color