3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Regulácia

Related entries

je to súbor nepísaných noriem a pravidiel ktorý má vplyv na tvorbu aj obsah médií.

V demokratickej spoločnosti sa regulácia médií najčastejšie týka pravidiel vlastníctva mediálnych organizácií; vymedzenia obsahovej a geografickej činnosti jednotlivých médií; obmedzenia distribúcie obsahov s potenciálne škodlivým vplyvom; spracovania žánrov, ktorých funkciou je reflektovať a sprostredkovávať aktuálne dianie v spoločnosti; možnosti regulovať správanie médií v čase vojnového stavu či krízy. Dosahuje sa zákonom alebo samoregulačnými mechanizmami – napr. tlačovou radou, ktorú si vytvoria médiá samé, stavovskými organizáciami novinárov, vlastnými etickými kódexmi.

Graeme Burton a Jan Jirák rozlišujú reguláciu médií z hľadiska konkrétnych prejavov na internú (dobrovoľná samoregulácia) a externú (vnútená regulácia štátom). Príkladom prvého typu regulácie sú etické kódexy mediálnych organizácií, zatiaľ čo k externej regulácii radíme legislatívne limity, uplatňovanie cenzúry, rozhodnutia a vyjadrenia regulačných orgánov – na Slovensku ide napríklad o Radu pre vysielanie a retransmisiu či Radu Rozhlasu a televízie Slovenska). V nedemokratickej spoločnosti majú reguláciu na starosti cenzorské inštitúcie. V ČSSR to bol Slovenský úrad pre tlač a informácie (SÚTI). (mp)

 

Zdroje:

Burton G., Jirák J.: Úvod do studia médií. Brno : Barrister a Principal, 2003, s. 125 – 132.

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál: 2009, s. 247 – 250.

Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 208 – 209.

Von rosenberg said it was a fellow gop activist who https://paperovernight.com/ had made the final choices, not him