3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Reality show

je súhrnný názov televíznych programov, ktoré sa snažia zachytiť drámu skutočného, reálneho života. Rozvoj tohto žánru začal na prelome 20. a 21. storočia. Na Slovensku až v druhej polovici nultých rokov 21. storočia.

Podstatou reality šou je zachytiť „skutočné“ správanie a emócie účastníkov v bežných prirodzených alebo extrémnych umelo vytvorených situáciách a tieto podať divácky atraktívnou formou – v podobe zostrihania najzaujímavejších situácií, hudobného podmazu, komentára. Na rozdiel od dokumentu teda nejde o hoc aj subjektívne, ale stále verné zobrazenie reality, ale takej reality, ktoré bude divácky príťažlivá. Kritikou reality žánru je, že tvorcovia sa atraktívnosť snažia docieliť skresľovaním, dramatizáciou, vytváraním umelých konfliktov a extrémnych situácií, ale aj predstieraním reality, keď sú situácie vopred naplánované v scenári a účinkujúci sú herci.

Známe sú najmä „kontajnerové“ reality show typu Big Brother, VyVolení a pod. pri ktorých divák pozoruje život skupiny dobrovoľníkov uzavretých v priestore sledovanom kamerami a mikrofónmi. Dôraz sa kladie na každodenné subjektívne otázky, s ktorými sa môže divák ľahko identifikovať, na spoločenské a morálne konvencie a problém ich prekračovania, na emocionálne reakcie na rôzne podnety. Do kategórie reality show môžu byť zaradené aj programy využívajúce skrytú kameru, programy monitorujúce život obyčajných ľudí i celebrit v ich reálnom prostredí. Patria sem aj rôzne typy súťaží, pri ktorých hrá rolu nielen výkon súťažiacich, ale aj súkromné životy a osudy, napríklad SuperStar. Poznáme výpravné, dokumentárne aj súťažné reality show. (mp)

 

Zdroje:

Osvaldová, B. a kol.: Praktická encyklopédie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. vyd. Praha : Libri, 2007, s. 168.

Reifová, I.a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 206 – 207.

Rusnák, J. a kol.: Texty elektronických médií. Stručný výkladový slovník. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, s. 176 – 177.

All state policies concerning the public education of children could potentially be stress tested for their other information ultimate impact on students