3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Publikum

(z lat. publicus – týkajúci sa národa; verejný) – v širšom zmysle príjemca nejakej verejne dostupnej informácie. V užšom zmysle ide o skupinu užívateľov nejakého média, ktorí prijímajú mediálne obsahy, pričom tento príjem môže byť buď aktívny (keď si člen publika vyberá), alebo pasívny.

Označenie sa pôvodne týkalo relatívne obmedzenej a na verejnosti pôsobiacej skupiny poslucháčov či divákov. Uvedený fenomén bol spájaný s aktom interpersonálnej komunikácie, v ktorom sú komunikujúci prítomní a vzájomne sa počúvajú. Až neskôr bolo toto označenie použité pre konzumentov obsahov masových médií. O prvých typoch publika môžeme hovoriť v súvislosti s davom zhromaždeným na jednom mieste, sledujúcim spoločenské vystúpenie. Toto zoskupenie postupne rástlo, stalo sa viac heterogénnym a neosobným. Na konci procesu kvantitatívnej i priestorovej extenzie stojí publikum masové. Koncept masového publika je spájaný s významovou nestabilitou. Môžeme rozlíšiť sociálne iniciované publikum a mediálne iniciované publikum. V prvom prípade sú to médiá, ktoré reagujú na potreby jedincov a spoločenských skupín, v rôznych časových i kultúrnych kontextoch. Druhá perspektíva upozorňuje na skutočnosť, že nové typy publík sa objavujú v závislosti od vzniku nových mediálnych technológií. Publikum samo je tiež obchodným artiklom, ktorý médium či jeho zástupca ponúka inzerentovi. Verejnosť je predávaná ako cieľová skupina. Čím širšie publikum redakcia pritiahne, tým viac čitateľov môžu získať médiá pre inzerentov, a tým viac za nich inzerenti zaplatia. (mp)

 

Zdroje:

Burton, G. – Jirák, J.: Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal, 2003, s. 321-325.

Jirák, J. – Köpplová, B.: Média a společnost. Praha : Portál, 2007, s. 85-97.

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2002, s. 406-410.

Osvaldová, B. – Halada, J. a kol.: Praktická encyklopédie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha : Libri, 2007, s. 169.

Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 200-204.

Repková, T.: Ako robiť profesionálne noviny, Bratislava : Logos, 2004, s. 20.

We visit this web site spent a lot of time doing that early on