3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Peoplemeter

Related entries

elektronické zariadenie, slúžiace na zaznamenávanie programových preferencií televíznych divákov

zložené z angl. people = ľudia; meter = meracie zariadenie

Peoplemeter sa používa primárne v domácnostiach, kde je napojený na každý televízor. Má samostatné diaľkové ovládanie a každý člen domácnosti je v peoplemetri zaregistrovaní pod svojím, zväčša jednociferným číslom. Podľa toho, kto zvolený program sleduje, navolí sa také číslo cez ovládač do peoplemetra a ten s presnosťou na 1 sekundu dokáže zaznamenávať údaje o sledovanom programe, ktoré priradí ku vopred navoleným informáciám o konkrétnom členovi (členoch) domácnosti. Okrem stálych členov domácnosti sa do peoplemetra môže prihlásiť aj návšteva. Zo vstupných údajov sa zadajú len vek a pohlavie. Peoplemetre dokážu na napojenom prijímači okrem zmerania kvantifikovateľných údajov o sledovanosti televízia rozlíšiť aj používanie videa, DVD prehrávača, teletextu či hernej konzole. Prenos dát sa vo väčšine prípadov uskutočňuje prostredníctvom telefónnych liniek alebo GSM komunikácie. (pk/)

 

Zdroje:

Reifová, Irena a kol. : Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, s. 182
Kraus, Jiří a kol.: Slovník cudzích slov. Bratislava: Mladé letá, 2005, s. 740 www.medialne.sk http://www.tvcentrum.com/clanky/1503/ako-funguje-peoplemeter/

Otherwise, go for latitude www.besttrackingapps.com/do-cell-phone-spy-programs-really-work/ google latitude for ios find my friends for ios note google latitude is included with every android device