3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Mýtus v mediálnom prostredí

Related entries

chápanie pojmu nadväzuje na teóriu Roladna Bathesa. Mýtus podľa neho znamená ucelené chápanie obrazu (javu), vznikajúce rozšírením významov na druhom stupni (konotácia) v procese označovania. Významy mýtu sú ovplyvňované kultúrou, resp. ideológiou istej spoločnosti, národa alebo skupiny ľudí. Jeho podstata sa nemusí zakladať na pravde. Známy je napr. Barthesov mytologický rozbor fotografie vojaka čiernej pleti na titulnej stránke magazínu Paris Match. V rámci prvého stupňa semiózy táto fotografia denotuje príslušníka francúzskej armády. Druhý stupeň navrstvuje nový význam (konotácia), a tým môže byť vlastenectvo či prekonanie odporu voči francúzskej kolonizácii v minulosti, ktorý sa dosahuje obrazom potomka obeti kolonializmu, hlásiaceho sa k ideológii Francúzska. Tento význam napomáha vytvoreniu mýtu o demokratickom Francúzsku, domove a vlasti, kde aj obete utláčania vďačne slúžia svojim utláčateľom. (dl)

 

Zdroje:

Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004, s. 157 – 158.

Gregová, R. a kol.: Interpretácia textov elektronických masových médií. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2004, s. 75.

Barthes, R.: Mytologie. Praha: Dokorán 2004, s. 114 – 115.

But as mentioned above, on the older iphones take a look at the site here and ipads running ios 9