3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Médiá

Related entries

v teórii komunikácie médiá slúžia na sprostredkovanie obsahu medzi dvoma rôznymi subjektmi. Ide o článok medzi komunikátorom a adresátom. Masové médiá sú nosiče ktoré šíria informácie hromadným, masovým spôsobom smerom ku kolektívnemu používateľovi.

Za masové médiá možno považovať predovšetkým tlač, rozhlas, televíziu, film a ďalšie audiovizuálne nosiče, popri tradičných analógových (gramofónová platňa, audiokazeta, videokazeta) sem možno zaradiť aj nosiče, na ktorých sú dáta uchovávané a šírené digitálnym spôsobom (audio CD, DVD, CD-ROM).

Médiá majú obvykle podobu veľkých organizácií, ktorých obsahy sú verejne dostupné, štandardizované, vyrábané mediálnymi profesionálmi a pomocou technických aparátov šírené veľkému, heterogénnemu publiku.

Americký mediálny teoretik Denis McQuail konštatuje, že v moderných spoločnostiach majú masové médiá zásadný a stále vzrastajúci význam. Sú prameňom informácií a základným nástrojom ich prenosu. Predstavujú zdroj moci a tiež prostredie v ktorom sa odohráva mnoho udalostí z oblasti verejného života. Nachádzame v nich výklad sociálnej reality, vďaka čomu hovoríme o médiách ako o mieste, kde sú konštruované a vyjadrované zmeny v kultúre a hodnotách spoločnosti, respektíve jej skupinách. Masové médiá sú primárnym kľúčom ku sláve a v neposlednom rade sú zdrojom usporiadaných a verejne zdieľanych hodnotových sústav. (mp)

 

Zdroje:

Buermann, U.: Jak (pře)žít s médii. Hranice : Fabula, 2009, s. 12.

McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál: 2009, s. 21.

Rusnák, J. a kol.: Texty elektronických médií. Stručný výkladový slovník. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, s. 125 – 131.

Reifová, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 133 – 140.