3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Marketing

Related entries

cieľavedomý proces plánovania a riadenia, ktorý v sebe zahŕňa tvorbu cien, propagáciu a distribúciu hodnôt, tovarov a služieb takým spôsobom, aby ich výmena uspokojovala individuálne alebo organizačné potreby. Zo všeobecnejšieho hľadiska je možné marketing vnímať aj ako filozofiu, funkciu (spôsob riadenia firmy), oblasť vedeckého výskumu alebo jednoducho výmennú činnosť.

Marketingová činnosť v sebe obsahuje tieto marketingové kategórie: potreby, želania, dopyt, produkty, výmena, transakcie a trhy. Pomocou týchto pojmov je možné vytýčiť rozdiel medzi obyčajným predajom a marketingom. Pomocou priameho predaja sa predajca usiluje priviesť zákazníka ku kúpe už vyrobených výrobkov. Na rozdiel od toho sa marketing snaží o to, aby podnik vyrábal a predával tovar, ktorý si vyžaduje zákazník.

Marketing je teda predovšetkým proces, ktorý v sebe obsahuje strategické činnosti a nástroje pre úspešné podnikanie na trhu. S týmto procesom sa nevyhnutne spájajú  nasledovné marketingové premenné (4P):

Product (produkt) – stratégia tovarov, hodnôt a služieb

Price (cena) – cenová stratégia

Place (miesto) – distribučná stratégia

Promotion (propagácia, reklama) – komunikačná stratégia

(dl)

 

Zdroje:

Koontz, Ch. M.: Glossary of Marketing Definitions [online] Dostupné na: <http://www.geolib.org/pdf/marketingterms.pdf> [cit. 2012-07-10]

The American Marketing Association Releases New Definition for Marketing [online] Dostupné na: <http://www.marketingpower.com/aboutama/documents/american%20marketing%20association%20releases%20new%20definition%20for%20marketing.pdf> [cit. 2012-07-10]

Gregová, R. a kol.: Interpretácia textov elektronických masových médií. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2004, s. 67.

Fordham foundation, said the inspector general’s report does not point to any illegal activity but chronicles how department employees pressed to ensure the further reading law’s intent was followed