3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Kardinál

po pápežovi najvýznamnejší predstaviteľ katolíckeho kléru, neoficiálne nazývaný aj „cirkevné knieža“. Kardinálov menuje pápež podľa svojho vlastného uváženia a v rozličnom čase, pričom počet členov kolégia, ktoré spolu kardináli tvoria, nie je striktne limitovaný. Kandidátov na kardinálske menovanie si pápež vyberá spomedzi tých mužov, ktorí vynikajú učenosťou, mravným životom, nábožnosťou a rozumným usudzovaním. Typickou farbou kardinálskeho chórového odevu je červená. Symbolizuje ochotu a pripravenosť vyliať vlastnú krv za vieru v Krista. Kardináli mladší ako 80 rokov majú právo voliť pápeža v konkláve. Ich počet by nemal presiahnuť 120. Kardináli pomáhajú svojimi radami a skúsenosťami pápežovi pri riadení cirkvi buď jednotlivo alebo ako kolégium, keď sú zvolávaní. Historicky sa kardinálske kolégium člení na tri rády: biskupský, presbyterský (kňazský) a diakonský. Toto členenie je len formálne a medzi sebou sú si kardináli rovnocenní. Na čele kolégia stojí kardinál – dekan, ktorý je prvý medzi rovnými. Každý kardinál musí pred svojím menovaním prijať biskupské svätenie, hoci pápež môže udeliť aj výnimku z tejto povinnosti. Pontifik môže povýšiť do hodnosti kardinála aj muža, ktorého meno nezverejní. Ide o tzv. kardinála in pectore (v srdci). Tento nemá nijaké povinnosti ani práva ako ostatní kardináli až do dňa, keď je jeho meno zverejnené. K zverejneniu však nemusí dôjsť nikdy.

 

Zdroje:

Halas, František Xaver: Fenomén Vatikán. Brno: CDK, 2005, s. 722.

Kódex kánonického práva, kán. 349-359.

Sullivan, Francis A.: The Holy See. In Buckley, James J. – Bauerschmidt, Frederick Christian – Pomplun, Trent: The Blackwell Companion to Catholicism. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing Ltd, 2007, s. 423-424.

Walsh, Michael: Roman Catholicism: The Basics. Londýn, New York: Routledge, 2005, s. 70, 165.

Keep in https://besttrackingapps.com/spy-android/ mind that microsoft’s beta program is constrained to a very few users, so you’d want to play out your luck here