3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Id Ik In

Inter mirifica

dekrét Druhého vatikánskeho koncilu zo 4. decembra 1963. Zaoberá sa spoločenskými komunikačnými prostriedkami, prostredníctvom ktorých sa Cirkev zaväzuje hlásať posolstvo spásy. Dekrét nariaďuje vznik pastoračnej inštrukcie, ktorá závery koncilu v oblasti médií prinesie do praxe – napokon sa tak stalo o deväť rokov neskoršie, keď Pavol VI. schválil 23. mája 1971 pastoračnú inštrukciu Communio et progresio.

Konciloví otcovia na čele s pápežom Pavlom VI. v dokumente Inter mirifica píšu: „Matka Cirkev si je vedomá, že správne používanie týchto prostriedkov preukazuje významné a nemalé služby ľudstvu, čo sa týka duševného osvieženia a vzdelávania, ako aj na poli šírenia a upevňovania kráľovstva Božieho. Ale vie aj to, že ľudia ich môžu používať i proti plánom božského Stvoriteľa na svoju vlastnú ujmu. Ba jej materinské srdce je skľúčené pre mnohé škody, ktoré zneužívanie týchto prostriedkov príliš často spôsobuje ľudskej spoločnosti.“

Dekrét Inter mirifica kladie nasledovné požiadavky na médiá:

 • utváranie správnych mravných úsudkov,
 • spoločnosť má právo na vhodné informovanie,
 • správa má byť vždy obsahovo pravdivá a – bez narušenia spravodlivosti a lásky – úplná, podaná slušným a primeraným spôsobom,
 • všetci musia uznávať absolútne prvenstvo objektívneho mravného poriadku,
 • podávanie, opis a predstavovanie mravného zla spoločenskými komunikatívnymi prostriedkami môže viesť k dôkladnejšiemu poznaniu a preskúmaniu človeka, k ozrejmeniu a zvelebeniu vznešenosti pravdy a dobra, a to s primeranou dramatickou pôsobivosťou; lenže aby to nemalo na duše skôr škodlivé než blahodarné účinky, aj tu sa treba dôsledne pridŕžať mravných zákonov,
 • všetci členovia pospolitosti sa majú usilovať utvárať a šíriť správnu verejnú mienku,
 • správne vyberať mediálne produkty, ktoré napomáhajú čnosť, vedu a umenie,
 • používanie médií s mierou a sebaovládaním,
 • zvláštnu zodpovednosť majú novinári, spisovatelia, herci, režiséri, producenti, poskytovatelia finančných zdrojov, distributéri, prevádzkari, predavači, ďalej kritici, ako aj všetci, čo majú akúkoľvek účasť na príprave a predvádzaní tvorby,
 • občianska vrchnosť má chrániť a zabezpečiť skutočnú a spravodlivú slobodu informácií – najmä tlačovú slobodu – ktorú moderná spoločnosť bezpodmienečne potrebuje, aby sa mohla rozvíjať,
 • občianska moc má podporovať najmä také podujatia, ktoré sú veľmi užitočné predovšetkým pre mládež, a ináč by sa nedali uskutočniť,
 • laici narábajúci týmito spoločenskými komunikačnými prostriedkami sa majú usilovať byť Kristovými svedkami najmä tým, že každý z nich koná svoju prácu odborne a s apoštolským duchom, ba podľa svojich možností aj priamym napomáhaním dušpastierskej činnosti Cirkvi zo stránky technickej, hospodárskej, kultúrnej a umeleckej,
 • podporovanie dobrej tlače,
 • produkcia a premietanie slušných a vhodných filmov,
 • príprava kňazov, rehoľníkov a laikov používať médiá na apoštolské ciele (vzdelávanie v umení, vede a mravoch v kresťanskom duchu),
 • povinnosť vydržiavať a podporovať katolícke denníky, časopisy, filmové podujatia a rozhlasové i televízne stanice a vysielania, ktorých hlavným cieľom je šíriť a brániť pravdu a starať sa o kresťanskú výchovu ľudskej spoločnosti,
 • koncilový snem odporúča, nech sa v diecézach celého sveta každoročne slávi (podľa biskupov) deň, počas ktorého sa veriaci poučia o svojich povinnostiach na mediálnom poli, povzbudia sa k modlitbám na tento úmysel a k venovaniu milodarov na tento cieľ,
 • koncil nariaďuje zriadenie celonárodných kancelárií pre tlač, film, rozhlas a televíziu, ktorých hlavným poslaním je starať sa o správnu výchovu svedomia veriacich, čo sa týka používania mediálnych prostriedkov, ako aj napomáhať a koordinovať všetko, čo podnikajú katolíci v tejto oblasti,
 • dekrétom Inter mirifica koncil prehlasuje, nech úrad Svätej stolice vytvorí pastoračnú inštrukciu, aby sa zásady a smernice dekrétu Inter mirifica uviedli do praxe. (md)

» Communio et progresio

 

Zdroje:

Demko, Matúš. Dokumenty Katolíckej cirkvi o médiách. Diplomová práca, Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. Dekrét Druhého vatikánskeho koncilu Inter mirifica, 1963. Dostupné online: http://www.kbs.sk/?cid=1118413232

So, much of what they were accustomed to, much of what they’re into, what they’ve built their lives around for the last eight cheephomeworkhelp.com/ years, is not here anymore