3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Id Ik In

Ideológia

pojem všeobecne rozšírený najmä v sociológii, politológii a žurnalistike. Vo všeobecnom zmysle je to ako súbor presvedčení, ideí či postojov istej skupiny ľudí alebo istej spoločnosti. V užšom zmysle (najmä v marxisticky orientovaných sociálnych smeroch) odkazuje na predstavy dominantnej vrstvy (vládnucej triedy) spoločnosti, ktorá je schopná ich presadenia. Táto skupina používa ideológiu na to, aby zaistila a uchránila svoje vedúce postavenie, bez ohľadu na zavádzanie a vytváranie falošného vedomia u svojich nasledovníkov. Ideológia v takomto poňatí má primárne poslanie zjednocovať  skupinu,  chrániť prevládajúci systém a súčasne ho ospravedlniť. Preto je možná existencia viacerých i protichodných ideológií vedľa seba bez toho, aby sa ukázalo, ktorá z nich je pravdivá a ktorá falošná. Práve vďaka negatívne ladenému marxistickému chápaniu sa pre mnohých politikov a vedcov západných krajín tento pojem často spája práve s komunizmom. Napriek tomu sa niektorí autori usilujú poukazovať na tzv. „pozitívne ideológie“. K takým patrí napr. antirasistická ideológia, ktorá nie je iba jednoduchým protikladom voči rasizmu, ale sama v sebe obsahuje (napr. humanitárnu) pozitívnu ideu.

Vzťah medzi ideológiou a médiami sa v súčasnosti môže javiť aj ako problém. Niektoré médiá môžu viditeľne preferovať isté hodnoty, postoje, názory, a taktiež aj spôsob šírenia mediálnych posolstiev, ktoré pochádzajú od rôznych záujmových skupín. V čase globalizácie sa čoraz častejšie vynára otázka, či je dnes možné a do akej miery dôverovať médiám.

 

Zdroje:

A. van Dijk, T: Ideology and discourse. http://www.discourses.org/UnpublishedArticles/Ideology%20and%20discourse.pdf

Political Discourse and Ideology:  http://www.uspceu.com/cntrgf/rgf_doxa13_616.pdf

Jirák, J., Köpplová, B.: Média a společnost. Praha: Portál 2007, s. 137.

Keller, J.: Úvod do sociológie s. 65.

Giddens, A.: Sociologie. Praha: Polity Press 1997, s. 213.

The main difference between this and my last job is that this is much more focused, https://www.essayprofs.com willis said