3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Hypertext

konečný tvar činnosti autora pri tvorbe hyperdokumentu. Ide o nesekvenčné usporiadanie textu, pričom jeho jednotlivé časti sú navzájom prepojené prostredníctvom hypertextových väzieb, odkazov.

Ide o databázový systém, kde získavame informácie z viacerých databáz navzájom viditeľne poprepájaných. Kým pre printové médiá je typická linearita, kontinuálnosť, pri hypertexte sa predpokladá multisekvenčné nelineárne čítanie. V hypertexte čitateľ označuje kurzorom link (na Internete najčastejšie podčiarknutý a podsvietený text tzv.- hypertextový odkaz), ktorý nesie metaobsah (hypertextovú adresu iného dokumentu), aktivuje ho a na obrazovke sa objaví obsah odkazovaného materiálu.

Hypertextová väzba (odkaz) je krížový odkaz poukazujúci na inú časť dokumentu, kde môžeme získať  doplňujúcu informáciu k textu. (mm)

 

Zdroje:

http://ii.fmph.uniba.sk/~filit/fvh/hypertext.html

http://www.webopedia.com/TERM/H/hypertext.html

http://www.techterms.com/definition/hypertext

http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/hypertext.htm

In his keynote, gates acknowledged that debate and emphasized that student growth should be just one piece click for resources of an evaluation