3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Hegemónia

Related entries

(gr. hegemon – vládca, vodca)je komplexný proces pôsobenia mocenských praktík, ktorého podstatným znakom je budovanie všeobecného súhlasu, teda prijatie ideí vládnucich skupín všetkými sociálnymi skupinami.

Už v diele antického autora Thukydida Dejiny Peloponézskej vojny je zmienka o nadvláde – hegemónii. Tento výraz v moderných dejinách zaviedol taliansky marxistický teoretik Anonio Gramsci začiatkom 20. Storočia v Zošitoch z väzenia. Považoval hegemóniu za schopnosť dominantných tried reprodukovať sociálnu a kultúrnu prevahu nielen prostredníctvom násilia, ale tiež prostredníctvom manipulatívnych praktík. Jedným z pilierov, na ktorých stojí hegemónia, sú aj médiá. Odmietal ilúziu apolitickej tlače a masy odsudzoval k manipulácii, ale až Louis Althusser, marxista druhej generácie, explicitne poukázal na médiá ako na nositeľov hegemónie, keď ich označil za ideologický štátny aparát. Naopak, vládu, parlament, políciu, armádu a súdy označoval za represívny štátny aparát. (mp)

 

Zdroje:

Kriegel, J.: Oxfordský slovník svetovej politiky. Praha: Ottovo nakladatelství, 2000, s. 226 -227.

McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009, s. 564.

Reifová, Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 73 – 74.

In look at this these pages, you’ll find our top picks in over 25 categories