3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V
Ge Gl

Gender

sociologický aspekt pohlaví. V každej kultúre či spoločnosti existujú kategórie očakávaní mužského a ženského správania sa v spoločnosti. Tento fakt vyjadruje myšlienku, že kým pohlavie človek dostáva pri narodení, identitu muža alebo ženy si musí osvojiť. Gender Je súbor vlastností, charakteristík, činností a znakov, ktoré mužom a ženám pripisujeme a s ktorými sa muži a ženy v rôznej miere stotožňujú. Rod sa formuje na základe výchovy, vzdelania, pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka, vlastných rozhodnutí.

 

Zdroje:

Bauman, Z., May, T.: Myslet sociologicky. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon) 2004. s. 132 – 133.

Jandourek, J.: Úvod do sociologie. Praha: Posrtál 2003, s. 109 – 110.

Connell, R.W.: Gender. Cambridge: Polity Press 2002.

The livingston union school district in california barred the kirpans, citing its policy snap for more against weapons in schools