3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Frankfurtská škola

Related entries

pozostávala zo skupiny nemeckých mediálnych teoretikov a filozofov napojených na Ústav pre sociálny výskum (založený v r. 1923) vo Frankfurte nad Mohanom. Za zakladateľov sú považovaní Max Horkheimeier a  Theodor W. Adorno. V centre pozornosti Frankfurtskej školy bolo najprv učenie Karla Marxa a Sigmunda Freuda.

Základom školy bolo pozorovanie a kritika kultúrneho priemyslu, súvisiaceho so vznikom kultúrneho priemyslu a masovej kultúry. FŠ stojí na kritike konzumnej kultúry, ktorá vznikala v podmienkach industrializácie, monopolizácie a rastu významu technológií. Za kultúrny priemysel označovali masové produkty (film, hudba – jazz), určené k spotrebe vo voľnom čase, ktorých úlohou bolo presadenie sa na trhu a kumulácia ziskov. Jeho vplyv považovali za protiklad k osvietenstvu, oslobodeniu či autentickosti. Vzťah verejnosti k mediálnym obsahom je podľa nich pasívny, pretože publikum nie je schopné účinne čeliť pôsobeniu médií, ktoré ho dokážu ľahko  ovplyvňovať či manipulovať.

Táto skupina vedcov zaujala najkritickejší postoj voči masovému priemyslu a napokon aj voči médiám. Postoje Frankfurtskej školy boli značne ovplyvnené skúsenosťami s nacistickou propagandou v Nemecku.

 

Zdroje:

Graeme, B., Jirák J.: Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal – studio 2003, s. 314.

Jirák, J., Köpplová, B.: Média a společnost. Praha: Portál 2007, s. 57.

McQuail, D.: Úvod do teórie masové komunikace. Praha: Portál 2009, s. 127 – 128.

Apple watch owners can grab the latest software update directly www.phonetrackingapps.com/orbit-family-locator-app from the connected watch iphone app