3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Focus group

(z angl. – ohnisková skupina, slov. skupinová diskusia)metóda kvalitatívneho výskumu, situácia, v ktorej je skúmaných viacero príjemcov naraz prostredníctvom skupinovej diskusie. Vedie ju moderátor podľa vopred schváleného scenára.

Ide o metodiku často uplatňovanú najmä v oblasti marketingového výskumu. Zisťuje sa ňou napríklad vnímanie značky alebo imidž nejakého produktu či služby. V procese reklamnej kampane sa toto označenie používa pri overovaní účinkov pripravovaného reklamného textu, keď sa zisťuje reakcia reprezentatívnej vzorky zastupujúcej cieľové médium.

Skupina sa obvykle skladá zo siedmich až desiatich členov. Výhodou metódy je najmä možnosť získať veľké množstvo dát k presne definovanej téme. Nevýhodou v prípade malej skupiny môže byť generalizovanie výsledkov. Rozlišujú sa tri podoby ohniskových skupín: neštruktúrované, pološtruktúrované a štruktúrované. Líšia sa od seba mierou angažovanosti moderátora, ale aj prípravou otázok. Tie sú buď pevne stanovené alebo sa môžu flexibilne meniť podľa toho, akým smerom sa diskusia vyvíja. (mp)

 

Zdroje:

Miovský, Michal: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha : Grada Publishing, 2006, s. 177-181.

Morgan, L. David: Focus groups as qualitative research. Thousand Oaks, CA : Sage Publication, 1997, s. 13-17.

Rusnák, Juraj a kol.: Texty elektronických médií. Stručný výkladový slovník. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, s. 60-61.

Trampota, Tomáš – Vojtěchovská, Martina: Metódy výzkumu médií. Praha : Portál, 2010, s. 213-226.

States pressured to www.firstessaywritinghelp.com curb test exemptions for disabled students districts pressed to give fewer alternate exams by nirvi shah printer-friendly email article reprints comments googletag