3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Reality show

je súhrnný názov televíznych programov, ktoré sa snažia zachytiť drámu skutočného, reálneho života. Rozvoj tohto žánru začal na... Zobraziť heslo »


Rebranding

zmena podoby značky, proces pretvárania obrazu firmy v očiach verejnosti, ktorý sa často viaže so zmenou loga, marketingovej komunikácie... Zobraziť heslo »


Regulácia

je to súbor nepísaných noriem a pravidiel ktorý má vplyv na tvorbu aj obsah médií. V demokratickej spoločnosti sa regulácia... Zobraziť heslo »


Reklama

(lat. reclamare – opakované volanie, vyvolávanie a vyhlasovanie) – v historickom zmysle je reklama verejné odporučenie tovaru potenciálnym zákazníkom. Ide... Zobraziť heslo »


Rímska kúria

ústredný administratívny aparát katolíckej cirkvi, ktorý pozostáva z viacerých úradov (dikastérií) a inštitúcií sídliacich v Ríme. Prostredníctvom nej pápež vybavuje cirkevné... Zobraziť heslo »Rozhlas

pojem označujúci zariadenie šíriace hovorené a hudobné programy (auditívny signál) pomocou elektromagnetických vĺn a zároveň inštitúciu, ktorá produkuje a rozširuje informácie... Zobraziť heslo »


RSS

skratka pre Really Simple Syndication (predtým Rich Site Summary). Formát umožňuje filtrovať nové obsahy, pribúdajúce na internete. Využíva... Zobraziť heslo »


Rubriky

z lat. ruber: červený; pokyny určené kňazovi vytlačené červenou farbou, nachádzajúce sa v katolíckych bohoslužobných knihách. Pomáhajú kňazovi pri slávení... Zobraziť heslo »