3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Exkomunikácia

vylúčenie z dobier cirkvi. Ide o najťažší trest, ktorý cirkev udeľuje osobe, ktorá sa dopustila závažných priestupkov (napr. verejne odpadla od katolíckej viery alebo participovala na chcenom a vykonanom potrate a pod.). Termín pochádza z latinského slova excomunicatio – vylúčenie.

Exkomunikáciou môže byť osoba potrestaná samým spáchaním skutku alebo vyhlásením trestu kánonicky kompetentnou autoritou. Exkomunikovaný nemôže zastávať cirkevné úrady, vykonávať liturgické služby, nemôže vysluhovať, ani prijímať sviatosti. Po zmene postojov môže nasledovať zbavenie exkomunikácie.[V1]

 

Zdroje:

Kódex kánonického práva, kán. 1331, 1364

Merell, Jan a kol.: Malý bohovědný slovník. Praha: Česká katolická charita, 1963, s. 150.

Vragaš, Štefan a kol.: Teologický a náboženský slovník. I. diel. Trnava: SSV, 2006, s. 142.


 [V1]Nesprávna formulácia. Nestačí len zmena postojov. Treba sviatostnú absolúciu, zmenu a sňatie (odpustenie) cenzúry exkomunikácie. Porov. CIC, kán 1357. – ako to naformulovať???

The nationwide counts are also press the link right now sensitive to changes within a state or just a few states that could have little to do with the absolute numbers of children with disabilities