3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Etika médií

Related entries

(gr. ethos – zvyk, obyčaj, mrav)etika vo všeobecnosti predstavuje filozofickú disciplínu, ktorej predmetom je morálka a morálne princípy. Je súčasťou kultúry spoločnosti a neodmysliteľným kritériom merania jej vyspelosti.

Etika médií je súbor sociálnych, resp. profesijných noriem, odrážajúcich akceptované morálne hodnoty, na základe ktorých sa definujú postupy pri práci na mediálnych produktoch. Novinársky etický kódex je súbor zásad profesionálneho správania, ktorý prijali a kontrolujú samotní novinári. Najčastejšie zásady z novinárskych kódexov sú nezávislosť, pravdivosť, zrozumiteľnosť, ochrana práv verejnosti, zodpovednosť pri formovaní verejnej mienky a ochrana zdrojov informácií.

Zároveň sa v tejto oblasti sformovali etické požiadavky kladené na reklamu. Cieľom etiky v reklame je naozajstný prospech pre všetky zúčastnené zložky propagačného procesu. Teda nielen pre zadávateľa reklamy, reklamnú agentúru, prenosové médium, ale predovšetkým pre spotrebiteľa. Medzi základné zásady etiky v reklame patrí odmietanie klamlivej reklamy, ale aj reklamy, ktorá popiera slobodu iných.  (mp)

 

Zdroje:

Horňák, Pavel, Šefčák, Luboš: Etika reklamy. Etika žurnalistiky. s. 14 – 16.

McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009, s. 185 – 186.

Reifová, Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 55.

The cumulative result, over 12 or 13 years www.eduessayhelper.org/ of public education, would mean spending some $100,000 less on a student attending high-poverty schools than on a student enrolled in schools with fewer poor children