3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Epistemológia

Related entries

(gr. epistémé – poznanie, porozumenie) – je filozofická disciplína. Všeobecne tento pojem označuje náuku o poznaní.

Pod konkrétnejším výrazom epistemológia médií chápeme vznik špecifického myslenia pod vplyvom média, ktoré je v danej dobe dominujúcim prostriedkom poznania sveta. V širšom ponímaní táto koncepcia vychádza z gnozeologického relativizmu, ktorého základným princípom je závislosť poznania od toho, kto akými prostriedkami a v akom kontexte poznáva. Epistemológia televízie je kritikmi vnímaná negatívnejšie ako epistemológia tlače.

Vo vede o médiách spadá epistemológia médií do oblasti technologického determinizmu, ktorého predstavitelia tvrdia, že poskytovaný obsah je závislý od charakteru použitého média. Marshall McLuhan zhrnul toto tvrdenie do známej vety „médium je posolstvo“ (Medium is the message). (mp)

 

Zdroje: 

McQuail, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009, s. 114 – 117.

Reifová, Irena a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 51 – 53.

You can run windows applications, watch flash video, listen to audio, controll your mac, transfer text to your vm, and celltrackingapps.com/teensafe more