3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Direct marketing

Related entries

(z angl. priamy marketing) – označuje adresné propagačné ponuky, ktoré sa obvykle šíria prostredníctvom poštových zásielok, telefónu, SMS, mobilných aplikácií, internetu a e-mailu. Je to marketingový systém, používajúci jedno alebo viacero reklamných médií pre vytváranie merateľnej odozvy. Cieľom priameho marketingu z hľadiska výrobcu je nájsť vhodných zákazníkov ochotných nakúpiť výrobky.

Marketingovú komunikáciu môžeme definovať ako sprostredkovanie informácií a ich obsahového významu s cieľom usmerňovania mienky, postojov, očakávaní a spôsobov správania spotrebiteľov v súlade so špecifickými cieľmi firmy. Rozdeľujeme ho na adresný a neadresný. Kým adresný je presne cielený a určený vybranému publiku, zväčša prostredníctvom elektronických médií, k neadresným formám direct marketingu zaraďujeme letáky a tlačoviny doručované alebo rozdávané zadarmo.  Adresný marketing upravuje legislatíva, ktorá vyžaduje priamy súhlas recipienta s touto formou komunikácie – obsahujú to rôzne  mailové ankety, prihlasovacie formuláre, vernostné karty, telefonický predaj, kde recipient vyjadruje súhlas so zaradením do databázy a prijímaním reklamných ponúk. (mp)

 

Zdroje:

Hesková Marie a kol.: Marketingová komunikace a přímý marketing. Praha: Oeconomica, 2005, s. 25 – 26.

Křížek Zdeněk, Crha Ivan: Jak psát reklamní text. Praha : Grada, 2008, s. 34.

Rusnák, Juraj a kol.: Texty elektronických médií. Stručný výkladový slovník. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, s. 124.

Or they might use their own www.pro-essay-writer.com/ personal blogs to post assignments macke wants other students to be able to see but not alter