3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Denotáciá

prvý stupeň v procese označovania doslovný (primárny) význam, ktorý znak prenáša. Denotatívny význam je spoločný pre členov danej kultúry, resp. pre používateľov príslušného kódu → opak konotácie.

 

Zdroje:

REIFOVÁ, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha: Portál 2004, s. 42 43

GREGOVÁ, R. a kol.: Interpretácia textov elektronických masových médií. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 2004, s. 21

Notably, cook www.cellspyapps.org/how-to-tell-if-tracking-software-is-on-your-phone/ deflected a question about lower-priced iphones