3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Birminghamská škola

označenie pre skupinu vedcov združujúcu sa v Centre pre súčasné kulturálne štúdiá (CCCS), ktoré bolo založené v polovici 60. rokov pri univerzite v Birminghame. Hlavnými predstaviteľmi boli Richard Hoggart a Stuart Hall. Svoju pozornosť sústredili na masové médiá a ich dopad na kultúru, na chovanie mladých ľudí, vznik subkultúr, rasové a etnické otázky a pod. Východiská, ktoré rozvinuli mali vplyv na neomarxistický prístup frankfurtskej školy, ale aj na štrukturalistické teórie médií.

S. Hall koncentroval pozornosť na výskum kritickej reflexie v masovej komunikácii a jej vplyvu na kultúru. Zvlášť sa venoval otázke mediálneho textu a doňho vpísanej ideológii. Svoju teóriu opísal pomocou modelu kódovania a dekódovania. Tento model poukazuje na to, že význam vložený do mediálneho textu môže byť publikom pochopený a interpretovaný inak, rozličným spôsobom. Spôsob pochopenia publikom totiž závisí od rôznych sociálnych, politických i osobných faktorov. Taktiež poukázal na to, že mediálni tvorcovia počítajú s aktivitou publika pri dekódovaní mediálnych posolstiev. Preto do nich vkladajú prvky tzv. preferovaného čítania, ktorým chcú publikum priviesť k žiadanému pochopeniu významu.

Výskumy vedcov v Birminghame  najviac ovplyvnili štúdium populárnej kultúry, rozvoj kritických kultúrnych vied a zároveň tvoria dôležitú súčasť tradície výskumu médií.

 

Zdroje:

McQuail, D.: Úvod do teórie masové komunikace. Praha: Portál 2009, s. 562

Jirák, J., Köpplová, B.: Média a společnost. Praha: Portál 2007, s. 106 – 109

McLuhan, M.: Jak rozumět médiím. Praha, Odeon 1991

Lagarde, a national-board-certified librarian, winner of the ala’s 2011 I love my librarian award, and the author of https://www.homework-writer.com do my homework the adventures of library girl blog