3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Apostáza

odvrhnutie kresťanskej viery pokrstenou osobou. Ak sa vnútorný rozchod s cirkevným učením, ktorý je ťažkým hriechom, prejaví aj verejným vystúpením z cirkvi, nasleduje trest exkomunikácie – vylúčenie z dobier cirkvi. Termín pochádza z gréckeho slova apostasis, ktoré znamená stáť mimo. V klasickej gréčtine sa týmto termínom označovala politická vzbura alebo dezercia. (ig)

 

Zdroje:

Kódex kánonického práva, kán. 751

Višňovský, Mikuláš a kol.: Malý teologický lexikón. Bratislava: Cirkevné nakladateľstvo, 1989, s. 31 – 32.

Die hauptursachen für kinderarbeit und -ausbeutung liegen in https://bachelorschreibenlassen.com/ armut und unterentwicklung