3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Apológia

(gréc. apologia = vysvetlenie, obrana). Prvoradý význam slova apológia je verbálna obrana proti verbálnemu útoku, vyvracanie falošného obvinenie, alebo zdôvodňovanie skutku, alebo správania, ktoré bolo neprávom napadnuté. Príkladom je Sokratova Apologia, alebo kresťanská Apologia mučeníka Justína z 2. storočia, apológia Johna Henryho Newmana z 19. storočia, alebo aj súčasná apologetika v duchu pokojného predkladania dôvodov viery Scotta Hahna a Karla Keatinga.

Sotva jestvuje nejaká dogma, obrad, alebo vec týkajúca sa cirkevnej disciplíny, ktoré by neboli tvrdo pranierované. Preto vystala potreba obhajoby primeranou apologetikou. Z jednotlivých apológii sa postupne sa vyvinula apologetika ako vedecký smer. Jednotlivé apológie boli často len čiastkovými, osobnými odpoveďami, obhajobou jednotlivých kresťanov, ktorý reagovali na konkrétne obvinenia. Často dominoval prvok vyvracania nejakého obvinenia. Avšake apologetika je kresťanskou „apológiou“ par excellence, zahŕňa celistvý systém argumentov a otázok trvalej hodnoty, ktoré sa vynárali v rôznych jednotlivých apológiách. Ponúka vedecké základy pre kresťanskú a katolícku vieru. Tón podania je pokojný, postoj nie je obranný. Apologetika ponúka rozumné vysvetlenie základných princípov najvyššej dôležitosti. Prihovára sa nie znepriatelenej strane, ktorej obvinenia chce vyvrátiť, ale skôr pýtajúcemu sa rozumnému človeku. Používa na to informáciu. Cieľom apologetiky je rozumné predstavenie tvrdení, ktoré Kristom zjavené náboženstvo predkladá každému rozmýšľajúcemu človeku. Snahou je priviesť človeka hľadajúceho pravdu k uvedomeniu si, že kresťanské zjavenie neprotirečí rozumu a že je dôveryhodným spôsobom predkladané Katolíckou cirkvou. Druhým cieľom apologetiky je pripomínať, že človek, ktorý došiel k poznaniu pravdy má povinnosť ju aj prijať.

 

Zdroje

Stravinskas, Peter: Catholic dictionary. Huntington – Indiana : Our Sunday Visitor Publishing Division, 2002, s. 77. Lewada, William: Projekt obrany našej viery trvá. Nepretržite : In Nové Horizonty, 2011, č. 3, s. 115 – 118. New Advent, The Catholic encyclopedia: Apologetics. Dostupné na http://www.newadvent.org/cathen/01618a.htm

Update x1 the line at the walden galleria store has grown by roughly 60 people over the last urgent hyperlink 45-50 minutes, from 90 to 150 customers