3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Anketa

Related entries

(fr. enquéte – vyšetrovanie, výsluch, prieskum) – epištolárny publicistický žáner, pri ktorom sa zisťuje verejná mienka istého okruhu osôb alebo širšej verejnosti, ktorý je obvykle realizovaný formou kladenia otázok a zaznamenávania odpovedí. Tematicky sú ankety zamerané na zisťovanie verejnej mienky o aktuálnych otázkach súvisiacich so spoločenským a politickým dianím, využívajú sa v spravodajstve aj pri vzdelávacích a zábavných programoch.

Delia sa na reprezentatívne, napríklad pri zisťovaní volebných nálad, keď sa riadia presnou metodikou a môžu ich robiť len nato určené agentúry. A nereprezentatívne, napríklad na webe denníka, kde je okruh opytovaných zúžený len na čitateľov. Pričom dôležité je, aby aj pri nereprezentatívnej ankete sa stanovili obmedzenia, ktoré znížia na minimum podvodné hlasovania. Napríklad sa zabezpečí, aby na jednu IP adresu bolo jedno hlasovanie.

Môžeme ich deliť podľa typu média na ankety rozhlasové, televízne, internetové a ankety prostredníctvom SMS. Podľa formy zberu, triedenia a spracovania odpovedí ich delíme na ankety adresné, anonymné a priame.

Nástrojom výskumu verejnej mienky sú okrem ankiet aj sondáže (efektívne sú napríklad pri zisťovaní názoru úzko špecifikovaného publika – napríklad  aký mobil preferujú mladí od 18 do 23 rokov). Ide o významovo blízke pojmy, pričom ankety bývajú obsažnejšie. (mp)

 

Zdroje:

Hochelová, Vlasta: Slovník novinárskej teórie a praxe. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity. Konštantína Filozofa v Nitre, 2001, s. 16.

Rusnák, Juraj a kol.: Texty elektronických médií. Stručný výkladový slovník. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2010, s. 10 – 11.

Zasępa, tadeusz – Iƚowiecki, Maciej: Moc a nemoc médií. Bratislava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2003, s. 61.

Tušer, Andrej: Ako sa robia noviny. Bratislava, 1999, s. 149.