3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Agenda Setting

proces vychádzajúci z predpokladu, že médiá majú schopnosť ovplyvňovať názor publika. To znamená, že môžu ovplyvniť, či sú konkrétne udalostí vnímané ako dôležité, alebo naopak bezvýznamné.

Dokážu to podľa toho, ktorým témam aký priestor v konkrétnom médiu dajú, na akom mieste ho publikujú, ako často ho pripomínajú. Tejto teórii sa venujú rôzne empirické výskumy už vyše tridsať rokov, pričom sa uberajú dvoma smermi. Prvý sa zakladá na meraní korelácií medzi výsledkami kvantitatívnych obsahových analýz mediálnych obsahov a vnímaním dôležitosti tém zo strany publika. Znamená to, že médiá vo svojom spravodajstve naznačujú publiku hlavné témy udalostí, ktoré sa následne odrazia v tom, čo verejnosť vníma – ako najdôležitejšie aktuálne dianie.

Druhý smer (agenda setting druhého stupňa) sa zaoberá otázkami, či neboli nastolené agendy atribútov, napr. framing – skúmanie rámcov. V ňom sa poukazuje na to, že okrem tém, ktorým sa v médiách prisudzuje dôležitosť, je potrebné sledovať aj spôsob, akým verejnosti prezentujú a rámcujú jednotlivé udalosti, témy či objekty. Niektorí mediálni teoretici tvrdia, že práve otázka rámcovania tém nám môže odhaliť zásadný bod procesu názorovej zmeny. Moc rámcov podľa nich spočíva v tom, že majú silu určiť body diskusie bez toho, aby si to publikum všimlo. V tejto rovine sa už teda nezaoberáme iba otázkou tém, ktoré si médiá vyberajú či priestorom, ktorý im venujú, ale taktiež aj  spôsobom, akým ich prezentujú a rámcom, do akých ich zasadzujú a podávajú publiku. (dl)

 

Zdroje:

Trampota, T., Vojtěchovská, M.:  Metody výskumu médií. Praha: Portál 2010, s. 239 – 250

Rončáková, T.: Môže cirkev hovoriť mediálnym jazykom? Praha: Paulínky 2010, s. 156 – 161

McQuail, D.: Úvod do teórie masové komunikace. Praha: Portál 2009, s. 526 – 530

The fourth option closes a school and enrolls cheephomeworkhelp.com students in a better school