3 4 A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V

Administrátor

Administrátor je v církvi kňaz, ktorý bol dočasne poverený vedením farnosti alebo diecézi. Špecifickým pojmom je apoštolský administrátor, ktorý trvalo vedie apoštolsku administraturu.

Jednotlivý administratívny úkon, či je to dekrét, alebo príkaz, alebo je to reskript, môže v medziach svojej kompetencie vydať ten, kto má výkonnú moc, pri zachovaní predpisu kán. 76, § 1. Farský administrátor rímskokatolíckej cirkvi vykonáva pastoračnú starostlivosť o spoločenstvo veriacich pod vedením diecézneho biskupa a vzdelávaciu, posväcujúcu a riadiacu činnosť podľa platných cirkevných právnych noriem.

Duchovný správca, Farár, Apoštolská administratura

Zdroje: Kartotéka typových pozícií: http://www.istp.sk/ktp/farsky-administrator-rimskokatolickej-cirkvi-100298.php Kódex kánonického práva CIC (1983) Kán. 35 Jednotlivé Administratívne Úkony

Any other apps are still besttrackingapps.com not accessible in ios 8